FAQ

FAQ staat voor Frequently Asked Questions. In goed Nederlands: veel gestelde vragen. Hier vindt u een groot aantal vragen die wij regelmatig voorbij horen komen, met hun bijpassende antwoorden. Mocht u hier het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden dan kunt u contact met ons opnemen.

Klik op de vraag om het antwoord te bekijken:

Patiëntinformatie

Jazeker, wij nemen nieuwe patiënten aan, hebben geen wachtlijst en verwelkomen u graag als nieuwe patiënt. U kunt uw inschrijving eenvoudig zelf regelen via het online inschrijfformulier of u kunt ons bellen op telefoonnummer 075 303 0613. Heeft u een acute pijnklacht dan belt u zo vroeg mogelijk, u kunt dan vaak dezelfde dag nog bij ons terecht voor een behandeling.

Wilt u overstappen van uw huidige tandarts naar Hagens & Schouten tandartsen? Ook dat is geen probleem.  Voorwaarden voor overstappen zijn dat u geen uitgebreide behandelingen heeft lopen (bijvoorbeeld kroon- of brugwerkbehandeling) bij uw oude tandarts en dat uw facturen zijn voldaan. Overstappen ontslaat u immers niet van uw betalingsplicht.

Het is verstandig om eerst de inschrijving bij Hagens & Schouten tandartsen te regelen. Daarna kunt u contact opnemen met uw oude tandarts met het verzoek uw patiëntendossier door te laten sturen.

Voor een goede tandheelkundige behandeling is het noodzakelijk om een tandheelkundig dossier samen te stellen van onze patiënten. Uw digitale tandheelkundige dossier bevat niet alleen aantekeningen over uw gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken, maar ook uw overige medische gegevens welke van belang zijn om u goed en zonder complicaties te kunnen behandelen.

Voor uw veiligheid en die van ons verzoeken wij u om ons juist te informeren omtrent uw gezondheid. Vermeld medische bijzonderheden en/of wijzigingen in uw gezondheid zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc. Bij ieder bezoek zal uw behandelaar u daarom vragen of er wijzigingen zijn in uw algehele gezondheid.

Uiteraard dragen wij er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiënist, de tandartsassistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding.

Verplicht voor iedereen
Als u medische zorg nodig heeft, bent u verplicht vanuit de Rijksoverheid om een geldig identiteitsbewijs te laten zien aan uw zorgverlener. Dit geldt ook voor een bezoek aan uw tandarts. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht in de zorg geldt vanaf de geboorte.

U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument met pasfoto.

Controle en registratie
Wij controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het burgerservicenummer (BSN) hoort. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast binnen uw digitale patiëntendossier.

Spoedeisende hulp
Heeft u onmiddellijke spoedeisende hulp nodig maar kunt u uzelf niet direct identificeren? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet u zich binnen 14 dagen alsnog komen identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs
Kunt u geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunnen de kosten van uw behandeling niet worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar. Wij zijn dan genoodzaakt alle kosten van de medische behandeling direct op u te verhalen.

Bent u niet tevreden over het resultaat van de behandeling of gaat er na een tijdje iets mis met uw kroon of brug? Hoe zit het met garantie op de tandartsbehandeling?

Bij Hagens & Schouten tandartsen spannen wij ons tot het uiterste in om de behandeling zo goed en nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Wij hebben hierbij te maken met de biologie en het afwerende vermogen van de patiënt. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Indien u van mening bent dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten, dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, kunt u gebruik maken van onze formele klachtenregeling.

Binnen de hieronder gedefinieerde periode mag u terugkomen op door ons uitgevoerde werkzaamheden en zullen wij beoordelen of deze voor kosteloze reparatie in aanmerking komen. Van u verwachten wij normaal onderhoud, regelmatig bezoek aan de tandarts en geen wijzigingen in het werkstuk door derden. Als blijkt dat uw klacht inderdaad terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling, wordt in beginsel de behandeling kosteloos opnieuw gedaan. Indien dit niet (meer) mogelijk is, dan worden de oorspronkelijke kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.

Gedefinieerde periodes voor eventuele garantie:

  • Kroon en brugwerk: beperkte mogelijkheid op garantie. Dit wordt individueel bepaald;
  • Implantaat:  5 jaar, aanvullende garantiebepalingen van toepassing;
  • Vullingen: geen mogelijkheid op garantie. Mogelijke coulance, dit wordt individueel bepaald;
  • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie
  • Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie
  • Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie
  • Bleken: geen mogelijkheid op garantie

Een wijziging in uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een naamswijziging na huwelijk of scheiding, een ander telefoonnummer of wanneer u bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, dient u altijd zo spoedig mogelijk (SCHRIFTELIJK) aan ons door te geven!

U kunt ons aanschrijven via e-mail of post, een wijzigingsformulier bij de balie invullen of uw wijziging via WhatsApp aan ons doorgeven. Zie voor onze contactgegevens de pagina ‘Contact‘. U dient van uw wijziging ALTIJD een bevestiging van ons te ontvangen.

Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de facturering en daardoor voor (extra) kosten zorgen, zoals bijvoorbeeld incassokosten. Heeft u uw wijzigingen niet tijdig en schriftelijk aan ons doorgegeven dan zijn deze kosten helaas voor uw eigen rekening.

Meld wijzigingen schriftelijk en zorg dat u van ons een bevestiging ontvangt!

Over uw factuur

Op uw factuur staan, behalve een notanummer en -datum, een referentienummer en een uiterste betaaldatum, ook een aantal codes. Deze codes (bijvoorbeeld C11) zijn gekoppeld aan de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Aan elke code is een door de overheid vastgesteld tarief gekoppeld. De lijst met prestatiecodes en de bijbehorende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Zorgsector Mondzorg) en zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december. Aan de hand van de (prestatie)codes en de hieraan gekoppelde tandartstarieven kunt u controleren of de verrichtingen en bedragen op uw nota juist zijn.

De tandartstarieven zijn exclusief eventuele techniekkosten. De techniekkosten van de vervaardigde werkstukken wordt door Hagens & Schouten voorgeschoten door de nota van het tandtechinische laboratorium alvast voor u te voldoen. Op uw nota berekenen wij deze kosten daarna aan u door. Hier komt geen extra geld bovenop.

Bij verschillende verrichtingen zal de behandelaar ‘materialen’ en/of ’technieken’ gebruiken of inkopen. Voorbeelden zijn een kroon of brug, een knarsplaatje, een glasvezelstiftje, bleeklepels of een implantaat. De inkoopprijs van materiaal- en/of techniekstukken kunnen verschillen per fabrikant, vandaar dat deze niet zijn opgenomen in het tarief voor de verrichting en worden daarom aanvullend in rekening gebracht.

Wij berekenen de materiaal- en/of techniekkosten 1-op-1 aan u door, u vindt op uw factuur dus de inkoopprijs van het gebruikte materiaal- en/of techniekwerk. Wilt u meer inzicht in deze materiaal- en/of techniekkosten dan verwijzen wij u naar het tandtechnisch laboratorium U Smile Dentalsupport, waar wij mee werken. U kunt uw vragen met betrekking tot de materiaal- en techniekkosten ook aan uw behandelaar stellen.

Om uw tandartsfactuur (deels) vergoed te krijgen dient u aanvullend tandheelkundig verzekerd te zijn.

Bent u aanvullend verzekerd en is de nota niet of gedeeltelijk niet vergoed dan kan dit liggen aan uw (rest)budget of de voorwaarden van uw zorgverzekeraar ten aanzien van de vergoedingen (bijv. 80% of tot een bepaald maximum). U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Het kan ook zijn dat u bent vergeten door te geven dat u bent gewisseld van zorgverzekeraar. Dit soort wijzigingen dient u altijd aan ons door te geven, dit is geen geautomatiseerd proces. In dit geval dient u de factuur zelf aan te leveren bij uw nieuwe zorgverzekeraar. En uiteraard dient u deze wijziging alsnog (schriftelijk) aan ons door te geven.

Tandheelkundige behandelingen worden alleen vergoed vanuit de basis verzekering voor kinderen tot 18 jaar en op basis van een tandheelkundige machtiging (bijvoorbeeld voor implantaten onder een klikprothese of bij voortand vervanging na trauma bij kinderen, waarbij de aanvraag voor hun 18e moet worden gedaan maar de uitvoering moet wachten tot ze volgroeid zijn).

Als eerste: vraag uw behandelaar gerust om toelichting.

De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurt waardoor de kosten hoger worden, dan bespreekt de behandelaar dit gelijk met u.

Soms zorgt een noodzakelijke behandeling voor een hoge factuur. Als uw factuur door omstandigheden hoger is uitgevallen dan verwacht en u heeft moeite deze te betalen dan kunt u via mijnandersnota.nl een kosteloze betaalregeling treffen.

Als u het niet eens bent met de factuur is dat overigens geen reden om deze niet te betalen. Blijkt dat er van onze kant een fout is gemaakt dan corrigeren wij deze uiteraard zo spoedig mogelijk en zorgen dat de restitutie niet op zich laat wachten.

Bent u op zoek naar een tandarts?

Wij nemen patiënten aan, u bent van harte welkom!